Moonshots

Doorbraakprojecten in de keten

 

Om de weg naar een circulaire economie te realiseren, vragen sommige ketens om een sectorbrede benadering. Dus een transitie die niet enkel gedragen wordt door een paar bedrijven, maar door de gehele sector – waarbij meerdere partijen betrokken zijn.

En daarom selecteren wij jaarlijks vijf complexe ketens. Wij werken samen met ondernemers om collectief een circulaire ketentransitie te realiseren. Dit soort doorbraakprojecten noemen wij Moonshots.

Wanneer is een project een Moonshot?

Niet voor niets krijgt een project de titel Moonshot bij succes. Bij een doorbraakproject worden de volgende voorwaarden gehanteerd:

  • Het draagt bij aan de circulaire economie en aan de groei daarvan
  • Het is gericht op de markt: om die reden bestaat het vaak uit een business proposal voor een oplossing, product of dienst in de pre-competitieve fase
  • Het is voldoende rijp om een versnelling te realiseren tot een schaalsprong van bedrijfsactiviteiten
  • Het vormt een probleem voor de gehele sector. Oftewel: meerdere partijen zijn betrokken
  • Het vraagstuk is complex en moet daarom landelijk of internationaal impact kunnen maken
  • Het vereist een substantiële investering om tot uitvoering te kunnen komen

Werk jij aan een ketentransitie die interessant is als Moonshot? Lees hier hoe je deze kunt indienen. De lessen die we leren uit deze trajecten kunnen een voorbeeld zijn voor nieuwe ketentransities of dienen als voorbeeld voor vergelijkbare ketens in andere landen. Deze kennis delen we op onze website.

De rol van Het Versnellingshuis

Het Versnellingshuis denkt mee, zet haar netwerk in, schuift de juiste experts aan en bemiddelt tussen ketenpartners of zoekt nieuwe partijen die bij kunnen dragen. Deze aanpak beslaat het traject vanaf een eerste verkenning en het zoeken van draagvlak binnen de keten tot aan de realisatie van de projecten in de markt.

Dit zijn onze Moonshots

Moonshotproject marktontwikkeling recyclaat

Ontwikkeling markt van kunststof recyclaat

Steeds meer verwerken we in Nederland gebruikte plastic tot recyclaat. De vraag naar kunstof recyclaat blijft echter achter. Verschillende marktpartijen werken samen om te inventariseren voor welke producten dit materiaal goed toegepast kan worden.

Leer hier meer over de marktontwikkeling van recyclaat Meer informatie - versnellingshuis

Circulaire plaatmaterialen

In dit project slaan bedrijven uit de sector de handen ineen om een actieagenda te ontwikkelen voor het circulair produceren, gebruiken en verwerken van plaatmateriaal. Dit project richt zich enerzijds op onderzoek naar recyclingtechnieken en anderzijds op toekomstgericht ontwerp (ECO design).

Ontdek meer over circulaire plaatmaterialen Meer informatie - versnellingshuis
Circulaire plaatmaterialen
Moonshotproject koper

Koperindustrie

Koper wordt steeds schaarser, en de mijnbouw die ervoor nodig is heeft een enorme impact op ecologische en sociale systemen. Voor het sluiten van de koperkringloop is het nodig dat ongebruikt koper in de grond wordt geoogst en dat de inzamelings- en verwerkingsketen voor afgedankt koper inzichtelijk en transparant is. Om die reden worden alle ketenpartners betrokken bij deze dialoog.

Lees over de aanpak van de koperindustrie Meer informatie - versnellingshuis

Sierteelt

De sierteelt is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. Er zijn binnen de sierteeltsector verschillende initiatieven om de sector te verduurzamen en bij te dragen aan een circulaire economie. Maar om echt grote stappen te zetten, is het nodig om diverse partijen in de sector bijeen te brengen.

Lees hoe de sierteeltsector circulaire stappen zet Meer informatie - versnellingshuis
Circulaire sierteeltsector
circulaire windmolenparken

Circulaire windmolenparken

Komende jaren komen er nieuwe windpolenparken. Dit is onderdeel van de nationale energietransitie. Dit betekent dat er uiteindelijk ook weer materialen vrijkomen wanneer deze molens aan het einde van hun levensduur komen. Daarom inventariseren we in dit project nu al naar de mogelijkheden voor hergebruik van deze materialen.

Ontdek hoe we met dit project toewerken naar circulaire windmolenparken Meer informatie - versnellingshuis

Matrassen

Jaarlijks komen in Nederland 1,2 miljoen afgedankte matrassen als afval op de markt. Omdat er nog geen kostendekkend businessmodel is ontwikkeld voor de verwerking van dit jaarlijkse volume aan matrassen, ontwikkelt de matrasketen een vrijwillige producentenverantwoordelijkheid (UPV)

Ontdek hoe de matrasketen werkt aan circulariteit Meer informatie - versnellingshuis
Circulaire matrasketen

Chemische Recycling

Kunststofafval wordt nu vaak nog niet volledig gerecycled. Chemische recycling kan hiervoor een oplossing zijn doordat het proces kunststof afbreekt tot bouwstenen voor nieuwe materialen. Daarom is vanuit VNO-NCW en het Ministerie van I&W met ondersteuning van het Versnellingshuis de versnellingstafel Chemische Recycling opgezet.

Meer over Chemische recycling lees je hier Meer informatie - versnellingshuis

The Dutch Circular Textile Valley

De textielindustrie heeft een grote negatieve impact op mens en milieu. Om hier verandering in te brengen ondersteunt het Versnellingshuis de Dutch Circular Textile Valley (DCTV). Een samenwerking die als doel heeft om een circulaire textielketen te helpen creëren waarin kringlopen van producten, materialen en grondstoffen worden gesloten.

Lees meer over dit circulair textiel-project Meer informatie - versnellingshuis