Sierteelt

Verduurzamen van de sierteeltsector

De sierteelt is een belangrijke sector voor de Nederlandse economie. Er zijn binnen de sierteeltsector verschillende initiatieven om de sector te verduurzamen en bij te dragen aan een circulaire economie. Maar om echt grote stappen te zetten, is het nodig om diverse partijen in de sector bijeen te brengen. Op die manier kan de sector gezamenlijk aan een doorbraak werken en nieuwe circulaire ketens creëren.

Op dit moment wordt er aan de hand vaneen inventarisatie van bestaande initiatieven onderzocht of er bij ondernemers uit de keten draagvlak is voor deze gemeenschappelijke aanpak en welke bijdrage deze kunnen leveren aan de circulaire economie.

Meer over dit project

  • Start: 2020
  • Fase: 1, verkenning. In deze eerste fase is een inventarisatie uitgevoerd naar voorbeelden van circulaire initiatieven binnen de sector en draagvlak voor een gemeenschappelijke aanpak.
  • Betrokken partijen: onder andere kwekers, producenten van kassen, teeltsystemen substraat, producenten verpakkingen, bloemenveiling, exporteurs, retail en recyclers.
  • Begin 2021 is een CEO overleg georganiseerd met bedrijven uit de keten in aanwezigheid van IenW en LNV waarin bedrijven hebben uitgesproken om gezamenlijk de schouders onder ene circulaire sierteeltketen te zetten.
  • De aanpak en de resultaten zijn toegelicht op Paprika Tasty Radio – Actueel Horti-thema Circulaire Tuinbouw met Leo Swart van Moonshot Sierteelt Circulair 14-04-2021.
  • Tevens is een bijdrage geleverd aan de CIRCO Track Sierteeltverpakkingen  waarin is gekeken naar circulaire businessmodellen en vermindering van onnodig verpakkingsmateriaal, niet recyclebare combinaties en inefficiënte transport verpakkingen.
  • Praktijkverhaal: Verduurzamen in de sierteelt: knelpunten zien en kansen benutten