Als één thema belangrijk is in de zorg, dan is het hygiëne. Dat is precies de reden dat wegwerp plastic alom aanwezig is in ziekenhuizen. Nu corona vraagt om extra voorzichtigheid, is het gebruik hiervan alleen maar toegenomen. Om te onderzoeken of dit ook anders kan, bracht Het Versnellingshuis de belangrijkste betrokkenen om tafel. Tijdens dit ‘Rondetafelgesprek’ gingen partijen uit de keten samen opzoek naar circulaire oplossingen voor het verminderen van plasticafval in ziekenhuizen.

Aanleiding voor de bijeenkomst was een vraag van Meander MC, die het gebruik van plastic in hun ziekenhuis zagen toenemen. Zij hadden interesse in de ontwikkelingen bij Pharmafilter, een verwerker van grondstoffen. Pharmafilter ontwikkelt innovaties waarmee kunststofafval opnieuw kan worden inzet. Door hun innovatie kan het bedrijf het restproduct dat uit de Pharmafilter komt, zo scheiden dat kunststofafval opnieuw kan worden ingezet voor producten in de zorg.

Door deze organisaties en partijen als ziekenhuizen, inkoopexperts, overheden, afvalverwerkers, kennisinstellingen en andere relevante partijen uit de keten samen te brengen, werden de uitdagingen inzichtelijk en werden kansen tot samenwerking in de keten onderzocht. Dit zijn de belangrijkste inzichten:

1. Maak afvalscheiding rendabel
Een aantal ziekenhuizen zetten al goede stappen met het inzamelen van hun afval. Zij zamelen hun kunststoffen apart in. De grootste uitdaging is echter de lage prijs die afvalbedrijven krijgen voor dit materiaal. Zij kunnen dit granulaat moeilijk afzetten. Omdat het niet rendabel is, nemen zij het gescheiden kunststofafval niet meer separaat in, en is het scheiden voor niets geweest. De uitdaging is dus om het scheiden van plasticrecyclaat uit ziekenhuizen weer rendabel te maken.

2. Kies voor monomaterialen
Een aantal producenten van kunststofproducten en verpakkingen willen minder ‘virgin’ grondstoffen gebruiken in hun producten. Daarnaast proberen zij zo veel mogelijk monomaterialen toe te passen in hun producten zodat de producten na gebruik zo hoogwaardig mogelijk kunnen worden hergebruikt. Zij zoeken nu naar verwerkers die deze afvalstromen hoogwaardig kunnen verwerken zodat zij het weer kunnen toepassen in hun nieuwe producten.

3. Er bestaan al oplossingen
Ook voor restkunststoffen zijn oplossingen. Zo ontwikkelde Pharmafilter een innovatie waardoor dit materiaal kan worden ingezet in producten voor de zorg, zoals een bedpo.

Vervolg
Het rondetafelgesprek bracht alle belangrijke stakeholders uit de keten samen. De inzichten die daaruit voortkomen zijn helder en vragen om vervolgstappen. Partijen die willen bijdragen deze verandering, kunnen zich aanmelden voor de CIRCO Track. In dit driedaagse ontwikkeltraject worden organisaties uit de keten bijeengebracht met als doel om samen over te gaan tot actie om minder uitval en afval van medische disposables te realiseren in de zorgketen. CIRCO biedt een gefaciliteerd proces, actuele kennis, bruikbare tools, creativiteit en inspiratie.

Wil jij ook aan de slag met afvalstromen of heb je een ander circulair vraagstuk? Het Versnellingshuis helpt je graag. Dien je vraag in.  Dan kan ons team van casemanagers je adviseren of verbinden met geschikte partijen.