Circulaire Windmolenparken

Energietransitie

Als onderdeel van de nationale energietransitie worden er de komende jaren veel nieuwe (offshore) windmolenparken aangelegd. Dit betekent dat er uiteindelijk ook weer materialen vrijkomen wanneer deze molens aan het einde van hun levensduur komen. Daarom wordt er in dit project nu al gekeken naar de mogelijkheden voor hergebruik van deze materialen, in het bijzonder ook voor de kritieke materialen die worden toegepast voor windmolens.

De doelstelling van het project is om de grondstoffen die worden verwerkt in windmolenparken te behouden op basis van onderliggende business cases. Op deze manier werken de betrokken partijen toe naar een renderende windmolenindustrie in Nederland. Gezien het internationale karakter van deze keten, is de ambitie om uiteindelijk te komen tot een ‘circular wind alliance’ op Europees niveau.

De aanpak voor Circulaire Windmolenparken wordt mede ondersteund vanuit het Uitvoeringsprogramma Circulaire Maakindustrie.

Meer over dit project

  • Start: 2020
  • Fase: 2, uitvoering. Er zijn tweee hubs gevormd (policy knowledgde en industrial hub) met daarin negen werkgroepen en thema’s voor fase 2 van dit project. In samenwerking met het ERMA (European Raw Material Alliance) wordt onderzocht hoe deze anapak op Europess niveau het best kan worden georganiseerd en belegd. Op dit moment zijn twee van deze werkgroepen gericht op circulariteit in de aanbestedingsfase reeds gestart., waarbij de internationale aanpak voor offshore parken plaatsvindt onder begeleiding van RVO.
  • Betrokken partijen: onder andere investeerders, opdrachtgevers, producenten onderdelen windmolenparken (fundering, mast, kabels, rotor, generator), offshore transport- en installatiebedrijven, operatie en onderhoudsbedrijven, decommissioners, recyclers, kennisinstellingen en brancheverenigingen.
  • Video met een kickoff voor dit moonshot door Gilles Dickinson (CEO WindEurope).
  • De resultaten en conclusies uit de ketenbijeenkomsten van fase 1 zijn beschreven in het rapport The ideation process focused on circular strategies in the wind industry dat is opgesteld door ECHT in opdracht van het Versnellingshuis en het ministerie van EZK.
  • Als onderdeel van de aanpak is een CIRCO track georganiseerd in samenwerking met het Uitvoeringsprogramma voor de Circulaire Maakindustrie.
  • Praktijkverhaal: Dankzij dit Moonshot komt er nu een Europees circulair windmolenproject.